صندوق زمین و ساختمان

صندوق زمین و ساختمان

موضوع فعالیت صندوق، جمع‌آوری وجوه از متقاضیان سرمایه­گذاری در صندوق و ساخت پروژۀ ساختمانی و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه یادشده و درنهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه‌گذاران صندوق است.

مراحل اخذ مجوز صندوق زمین و ساختمان
ارائه درخواست صدور مجوز موافقت به همراه تکمیل مدارک مربوطه
صدور مجوز موافقت اصولی توسط سازمان در صورت احراز شرایط لازم
ارسال مدارک لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار
اخذ مجوز ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها از سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و ارسال آگهی تأسیس به‌منظور اخذ مجوز پذیره‌نویسی
ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
تکمیل سرمایه صندوق و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری مؤسسین
اخذ مجوز عرضه و انجام عرضه عمومی
ارسال مدارک دال بر موفقیت در عرضه و درخواست صدور مجوز فعالیت
صدور مجوز فعالیت