رشد ۱۱۳ درصدی سود هر سهم «تنوین» نسبت به دوره مشابه سال گذشته