آرشیو برچسب های: سود تقسیمی

سود ماهانه «فراز اندیش نوین» واریز شد

سود موثر صندوق سرمایه‌گذاری فراز اندیش نوین، معادل ۲۵.۵۹ درصد واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی این صندوق با درآمد ثابت (در دوره ۳۰ روزه منتهی به ۲۶ اسفند ماه سال جاری، معادل ۲۳ درصد و معادل ۲۵.۵۹ درصد موثر (سالانه شده) و به ازای هر واحد ۱۸.۹۰۵ ریال پرداخت […]...

سود ماهانه «یکم ایرانیان» واریز شد

سود موثر صندوق سرمایه‌گذاری یکم ایرانیان، معادل ۲۴/۳۶ درصد واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری یکم ایرانیان با درآمد ثابت (در دوره ۳۰ روزه منتهی به ۲۶ اسفند ماه سال جاری، معادل ۲۲ درصد و معادل ۲۴/۳۶ درصد موثر (سالانه شده) و به ازای هر واحد ۱۸.۰۸۳ ریال […]...

سود ماهانه «نهال سرمایه ایرانیان» واریز شد

سود صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان حداقل ۲۳ درصد اسمی (معادل ۲۵.۵۸ درصد موثر) به حساب سرمایه‌گذاران واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود این صندوق با درآمد ثابت در بورس برای دوره ۳۰ روزه منتهی به پانزدهم اسفند ماه سال جاری، معادل ۲۳ درصد (سالانه شده) و سود موثر ۲۵.۵۸ درصد […]...
خبر

سود ماهانه «ارمغان ایرانیان» واریز شد

سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان ایرانیان معادل ۲۰.۰۸ درصد به حساب سرمایه‌گذاران واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی این صندوق با درآمد ثابت قابل معامله در بورس برای دوره ۳۰ روزه منتهی به پانزدهم اسفند ماه سال جاری، معادل ۲۰.۰۸ درصد (سالانه شده) و به ازای هر واحد ۱۶۵ ریال […]...

سود ماهانه «آتیه نوین» واریز شد

سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آتیه نوین، معادل ۲۲ درصد به حساب سرمایه‌گذاران واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی این صندوق با درآمد ثابت (در دوره ۳۰ روزه منتهی به پانزدهم اسفند ماه سال جاری، معادل ۲۲ درصد (سالانه شده) و به ازای هر واحد ۱۸.۰۸۳ریال پرداخت شده است....
خبرخبرخبرخبرخبرخبرخبرخبرخبر

سود ماهانه «فراز اندیش نوین» واریز شد

سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری فراز اندیش نوین، معادل ۲۲.۰۱ درصد واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی این صندوق با درآمد ثابت (در دوره ۳۰ روزه منتهی به ۲۶ بهمن ماه سال جاری، معادل ۲۲.۰۱ درصد (سالانه شده) و به ازای هر واحد ۱۸.۰۸۷ ریال پرداخت شده است.صندوق سرمایه‌گذاری فراز اندیش […]...

سود ماهانه «یکم ایرانیان» واریز شد

سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری یکم ایرانیان، معادل ۲۰/۰۱ درصد واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری یکم ایرانیان با درآمد ثابت (در دوره ۳۰ روزه منتهی به ۲۶ بهمن ماه سال جاری، معادل ۲۰/۰۱ درصد (سالانه شده) و به ازای هر واحد ۱۶.۴۴۷ ریال پرداخت شده است.صندوق سرمایه‌گذاری یکم […]...

واریز سود ماهانه «آتیه نوین»

سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آتیه نوین، معادل ۲۰.۰۲ درصد به حساب سرمایه‌گذاران واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی این صندوق با درآمد ثابت (در دوره ۳۰ روزه منتهی به پانزدهم بهمن ماه سال جاری، معادل ۲۰.۰۲ درصد (سالانه شده) و به ازای هر واحد ۱۶.۴۵۴ ریال پرداخت شده است....

سود دی ماه «نهال سرمایه ایرانیان» واریز شد

سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان معادل ۲۱.۰۵ درصد به حساب سرمایه‌گذاران واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی این صندوق با درآمد ثابت در بورس برای دوره ۳۰ روزه منتهی به دی آذر ماه سال جاری، معادل ۲۱.۰۵ درصد (سالانه شده) و به ازای هر واحد ۱۷۳ ریال پرداخت […]...

سود دی ماه «ارمغان ایرانیان» واریز شد

سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان ایرانیان معادل ۲۱.۰۵ درصد به حساب سرمایه‌گذاران واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی این صندوق با درآمد ثابت قابل معامله در بورس برای دوره ۳۰ روزه منتهی به پانزدهم دی ماه سال جاری، معادل ۲۱.۰۵ درصد (سالانه شده) و به ازای هر واحد ۱۷۳ ریال […]...