اوراق استصناع (سفارش ساخت)

اوراق استصناع یا سفارش ساخت چیست؟

ابزاری مناسب جهت ساخت دارایی‌های فیزیکی منجمله ساخت کارخانه، هواپیما، کشتی و … می‌باشد که از طریق انعقاد یک قرارداد سفارش ساخت با لحاظ یک سری ویژگی‌های معین در مدت زمان مشخص ساخته خواهد شد. حداکثر سقف تأمین مالی توسط این ابزار به اندازه ارزش ریالی هزینه‌های ساخت دارایی موضوع قرارداد استصناع، وضعیت مالی متقاضی و توانایی پرداخت هزینه‌های مالی ناشی از انتشار اوراق می‌باشد. حداکثر عمر اوراق می‌تواند به میزان ۸۰ درصد مجموع دوره ساخت و عمر اقتصادی دارایی موضوع قرارداد سفارش ساخت باشد. وجوه ناشی از انتشار اوراق بر اساس صورت وضعیت به صورت مرحله‌ای در اختیار بانی قرار می‌گیرد و نهاد واسط می‌تواند با اخذ ضمانتامه بانکی بدون قید و شرط، حداکثر تا ۲۰ درصد مبلغ کل اوراق را به عنوان پیش پرداخت به بانی پرداخت نماید.

شرایط متقاضی تامین مالی

  • بانی در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی فعالیت آن در ایران باشد.
  • اظهارنظر بازرس و حسابرس شرکت در خصوص صورت‌های مالی دو سال مالی اخیر بانی مردود یا عدم اظهارنظر نباشد.
  • مجموع جریان نقدی حاصل از عملیات بانی در دو سال مالی اخیر مثبت باشد.
  • نسبت مجموع بدهی‌ها به دارایی‌های بانی حداکثر ۹۰ درصد باشد.

شرایط دارایی مبنای انتشار

  • هر نوع دارایی که امکان ساخت و تحویل آن در مواعد زمانی مورد نظر بانی وجود داشته باشد. دارایی‌هایی که به مقادیر زیاد و به طور مستمر در کوتاه‌مدت تولید می‌شود، نمی‌تواند مبنای انتشار اوراق قرار گیرد.
  • هیچگونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای ساخت و انتقال دارایی وجود نداشته باشد.
  • از زمان شروع ساخت تا پایان سررسید اوراق، دارایی باید از پوشش بیمه‌ای مناسب و کافی از جمله بیمه مسئولیت مدنی و بیمه تمام خطر پروژه برخوردار باشد.
  • تمامی مجوزهای قانونی لازم برای ساخت آن از مراجع ذیربط اخذ شده باشد.