عرضه عمومی 12.500 میلیارد ریال اوراق مرابحه عام دولت

تأمین سرمایه نوین، پذیرش تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه عام دولت را به مبلغ 12.500 میلیارد ریال بر عهده گرفته است.

این اوراق جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز برای خرید کالاها و خدمات دستگاه های اجرایی موضوع اعتبارات هزینه ای و عمرانی مندرج در جدول شماره (7) قانون بودجه سال 1399 کل کشور با سررسید 4 ساله، با نرخ سود 18 درصد سالیانه و با مواعد پرداخت 6 ماهه، منتشر و در فرابورس ایران عرضه شده است.

اوراق مرابحه عام دولت در تاریخ 12 آذر 1399 منتشر و در تاریخ 12 آذر 1403 سررسید خواهد شد.


بعدی: