۲۴ میلیارد ریال سهم مشارکت مردم در مقابله با بیماری کرونا از سود اوراق نیکوکاری کرونا ۲