کنترل دستوری بر صنایع مختلف با اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی