کسب عنوان دوم مشاور پذیرش توسط شرکت تامین سرمایه نوین