«کارگزاری تامین سرمایه نوین» مشاور عرضه و متعهد خرید «گلدیرا»