پذیره نویسی ۶۹.۸۰۰ هزار میلیاردی توسط تامین سرمایه نوین