مجمع عموی عادی سالیانه شرکت تامین سرمایه نوین با تقسیم سود ۸۴ ریالی به ازای هر سهم برگزار شد