مجمع عمومی عادی سالانه تامین سرمایه نوین برگزار می‌شود