صنایع بزرگ بورسی گزارش عملکرد خوبی را منتشر نکردند