حضور تامین سرمایه نوین در سومین نمایشگاه صنعت پتروشیمی کیش