«تنوین» متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان اوراق صکوک مرابحه «صنعتی آما» شد