«تنوین» متعهد پذیره‌نویسی اوراق اجاره (تابان ۰۹) شد