تعهد ۷۵۰۰ میلیارد ریالی تنوین در اوراق سلف موازی استاندارد شرکت نفت و گاز صبا اروند