تحولات آبان ماه بازار سرمایه در ماهنامه تامین سرمایه نوین