بازگشت دوباره نقدینگی به بورس با احیای اعتماد مردم به بازار سرمایه