اطلاعیه پذیره نویسی اوراق مرابحه عام دولت در نماد “اراد۶۷ ” (واجد شرایط خاص)