اطلاعیه پذیره نویسی اوراق مرابحه عام دولت در نماد “اراد ۸۳” (واجد شرایط خاص)