اخذ اولین موافقت اصولی اوراق بیمه اتکایی بازار سرمایه توسط “تنوین”