تامین سرمایه نوین | نخستین بانک سرمایه گذاری ایران

صندوق های سرمایه گذاری

صندوق‏ هـای سـرمایه ‏گذاری بـر اسـاس بنـد ۲۰ مـاده (۱) قانـون بـازار اوراق بهـادار، نهـادی مالـی بـا شـخصیت حقوقـی مسـتقل هستند کـه در  انواع اوراق بهـادار سـرمایه گذاری می کنـند و دارندگان واحدهای سرمایه ‏گذاری بـه نسـبت سـرمایه‏ گذاری خـود در سـود یا زیـان صنـدوق شـریک هستند. صنـدوق های سـرمايه گذاری روشی كـم هزينـه با شفافیت و نقدشوندگی بالا بـراي عمـوم سـرمايه گذاران می باشند تـا بتواننـد از مزایای سرمایه گذاری در سبدی از انواع اوراق بهـادار سـهيم گردند. 

صندوق های با درآمد ثابت

صندوق هــای ســرمایه گذاری بــا درآمــد ثابــت وجــوه دریافــت شــده از ســرمایه گذاران را به اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی، سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس و واحدهای سرمایه گذاری «صندوق ‏های سرمایه ‏گذاری» تخصیص داده و همــواره سعی می ‏نمایند جریــان نقدینگــی ثابتــی را بـرای سـرمایه گـذاران خـود فراهـم آورند. سـرمایه گذاری در ایـن نـوع از صنـدوق ها بـرای کسـانی مناسـب اسـت کـه تمایـل به پذیرش حداقل ریسک سرمایه گذاری را دارند. صندوق های درآمد ثابت تحت مدیریت تامین سرمایه نوین عبارتند از: 

صندوق های سهامی

بـرای سـرمایه گذارانی کـه علاقه ‏منـد بـه سـرمایه گذاری در بـازار سـهام هسـتند، خریـد واحدهـای ایـن نـوع از صندوق هـا از مطلوبیت بیشتری برخوردار می باشد. نوسـانات ارزش دارایـی صندوق هـای سهامی از سـایر صندوق هـا بیشــتر اســت و غالباً بــه ســرمایه گــذاران ریســک پذیــر توصیه می گردد. صندوق هــای ســهامی اغلــب تقسیم ســود دوره ای ندارنــد و ســرمایه گذاران از افزایــش قیمــت واحدهــای صنـدوق منتفـع می گردند. بایـد توجـه داشـت کـه ایـن نـوع صندوق هـا بـه علـت وابسـتگی زیـاد بـه نوسانات بـازار سـرمایه در دوران رشـد یـا رکـود اقتصـادی عملکـرد متفاوتـی خواهنـد داشـت. صندوق های سهامی تحت مدیریت تامین سرمایه نوین عبارتند از: 

صندوق های مختلط

ایــن صندوق هــا ترکیبــی از صنــدوق ســهامی و صنــدوق بــا درآمــد ثابــت هستند. در ایــن نــوع صنــدوق ها حداقل ۴۰ درصــد از دارایی هــا را ســهام و حداقــل۴۰ درصــد را اوراق بــا درآمــد ثابــت و ســپرده بانکی تشــکیل می دهند. ۲۰ درصــد باقیمانــده می توانــد از بیــن ســهام یــا اوراق با درآمــد ثابــت بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم بــر بــازار ســرمایه و نظر مدیر صندوق انتخــاب شــود. ترکیــب دارایی هــا در صندوق هــای ســرمایه گذاری تاثیــر مســتقیم روی میـزان ریسـک‌ و سـودآوری صنـدوق دارند. هرچـه مقـدار سـرمایه گذاری در بـازار سـهام بیشـتر باشـد انتظـار ســودآوری بیشــتر می شــود و بــه دلیــل طبیعــت نوســانی بــازار ســهام میــزان ریســک صندوق نیز‌ افزایــش خواهد یافت. صندوق هـای سـرمایه گذاری مختلـط نسـبت بـه صندوق هـای سهامی، ترکیـب دارایـی بهینه ‏و متوازنی دارنــد. صندوق های مختلط تحت مدیریت تامین سرمایه نوین عبارتند از: 

پیمایش به بالا