تامین سرمایه نوین | نخستین بانک سرمایه گذاری ایران

شفاف سازی

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ – اصلاحیه

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ – اصلاحیه

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱ – اصلاحیه

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱ – اصلاحیه

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ – اصلاحیه

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ – اصلاحیه دوم

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ – اصلاحیه اول

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۹

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۹

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

اطلاعات و صورت های مالی میان دوره‌ای ۹ ماهه – منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ (حسابرسی نشده)

اطلاعات و صورت های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه – منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ (حسابرسی نشده)

اطلاعات و صورت های مالی میان دوره‌ای ۳ ماهه – منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ (حسابرسی نشده)

اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه – منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ (حسابرسی نشده)

اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه – منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ (حسابرسی نشده)

اطلاعات و صورت های مالی میان دوره‌ای ۹ ماهه – منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ (حسابرسی نشده)

اطلاعات و صورت های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه – منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ – اصلاحیه (حسابرسی نشده)

اطلاعات و صورت های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه – منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ (حسابرسی نشده)

اطلاعات و صورت های مالی میان دوره‌ای ۳ ماهه – منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ (حسابرسی نشده)

اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه – منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده)

اطلاعات و صورت های مالی میان دوره‌ای ۹ ماهه – منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده)

اطلاعات و صورت های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه – منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده)

اطلاعات و صورت های مالی میان دوره‌ای ۳ ماهه – منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده)

اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه – منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ (حسابرسی نشده)

اطلاعات و صورت های مالی میان دوره‌ای ۹ ماهه – منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ (حسابرسی نشده)

اطلاعات و صورت های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه – منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ (حسابرسی نشده)

اطلاعات و صورت های مالی میان دوره‌ای ۳ ماهه – منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ (حسابرسی نشده)

پیمایش به بالا