اوراق بهادار با نامي است كه نشان‌دهندۀ مالكيت مشاع دارندۀ آن بر مقدار معيني از منافع آتي حاصل از بكارگيري دارايي‌ها يا ارائه خدمات معين و هرگونه حقوق معين قابل نقل و انتقال براي يك دوره زماني مشخص است. اين اوراق قابل معامله در بورس‌ها يا بازارهاي خارج از بورس مي‌باشند.

منفعت، عوايد مستمر حاصل از دارايي معين يا حق استفاده از خدمات يا ساير حقوق قابل نقل و انتقالي است كه مبناي انتشار اوراق منفعت قرار مي گيرد.

 • بانی در ايران به ثبت رسيده و مركز اصلي فعاليت آن در ايران باشد.
 • اظهارنظر بازرس و حسابرس شركت در خصوص صورت‌هاي مالي دو سال مالي اخير بانی مردود يا عدم اظهارنظر نباشد.
 • تعلق منفعت به بانی محرز شده باشد.
 • مجموع جريان نقدي حاصل از عمليات بانی در دو سال مالي اخير مثبت باشد.
 • نسبت مجموع بدهي‌ها به دارايي‌هاي بانی حداكثر 90 درصد باشد.
 • بانی توانايي پرداخت مبالغ تعهدشدۀ خود را داشته باشد.

 • در زمان انتشار اوراق، داراي جريانات نقدي باشد.
 • تعلق منفعت به باني محرز شده و تداوم آن در آينده بيش از عمر اوراق باشد.
 • هيچگونه محدوديت يا منع قانوني، قراردادي يا قضايي براي انتقال، تصرف و استفاده از منفعت وجود نداشته باشد.
 • تمام مجوزهاي قانوني لازم براي استفاده از منافع و تداوم آن توسط باني از مراجع ذيربط اخذ شده باشد.
 • در صورتي كه منفعت مورد نظر ناشي از دارايي معيني است، تأمين مالي بر مبناي عين دارايي و يا توثيق آن براي باني انجام نشده باشد.

 • فرآیند انتشار این اوراق چقدر زمان می‌برد؟

مدت‌زمان فرآیند تأمین مالی از این روش3 الی 4 ماه می‌باشد؛


 • آیا تأمین مالی از طریق انتشار اوراق منفعت محدودیت حجم انتشار دارد؟

محدودیتی از نظر حجم انتشار ندارد و به توان مالی شرکت در بازپرداخت اصل و سود اوراق بستگی دارد؛


 • انتشار این اوراق چه هزینه‌هایی برای متقاضی تأمین مالی به همراه دارد؟

هزینه‌های تأمین مالی شامل سود اسمی اوراق می‌باشد که عمدتاً توسط نهادهای قانونی نظیر شورای پول و اعتبار تعیین و معمولاً به صورت سه‌ماه یک‌بار پرداخت می‌شود به انضمام کارمزد هزینه‌های ارکان (شامل متعهدپذیره‌نویس، بازارگردان و ضامن) که با توافق طرفین و شرایط بازار تعیین می‌گردد.


 • آیا وجود رکن ضامن در انتشار اوراق منفعت الزامی می‌باشد؟

دو حالت برای ضامن می‌توان متصور شد:

درصورتی که مجموع جریان نقد عملیاتی دو سال اخیر بانی مثبت نباشد و یا نسبت بدهی به دارایی بانی پایین تر از 90 درصد نباشد وجود ضامن بانکی الزامی است.

در غیر این صورت:

الف) در صورتیکه اوراق، دارای رتبه اعتباری مورد تأیید سازمان بورس باشد، وجود ضامن الزامی نخواهد بود.

ب) همچنین بانی می­تواند با تأیید سازمان با رعايت دستورالعمل توثيق اوراق بهادار نزد شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويۀ وجوه، نسبت به توثيق اوراق بهادار به نفع نهاد واسط براي تضمين تعهدات باني به جاي معرفي ضامن اقدام نمايد.


 • در صورتیکه اوراق در بازار منتشر شود و با استقبال سرمایه‌گذاران مواجه نشود مبلغ مورد نیاز چگونه تأمین خواهد شد؟

رکن متعهدپذیره‌نویس اوراق یکی از ارکان الزامی انتشار اوراق است که متعهد می‌شود در صورت عدم خریداری اوراق توسط سرمایه‌گذاران تمامی اوراق خریداری نشده را خریداری نماید . معمولاً این رکن توسط شرکت‌های تأمین سرمایه بر عهده گرفته می‌شود.


 • در طول عمر اوراق در صورتیکه سرمایه‌گذارانی که در دوره پذیره‌نویسی اوراق را خریداری نموده‌اند بخواهند قبل از سررسید اوراق خود را بفروشند آیا بانی موظف به خریداری اوراق می‌باشد؟

یکی دیگر از ارکان انتشار اوراق که در فرآیند انتشار اوراق الزامی است رکن بازارگردان اوراق است که نقدشوندگی اوراق را تا سررسید بر عهده می‌گیرد. این رکن معمولاً توسط شرکت‌های تأمین سرمایه بر عهده گرفته می‌شود.


 • نحوه ارائه درخواست متقاضی تأمین مالی برای انتشار اوراق منفعت به چه صورت است؟

شرکت می‌تواند درخواست کتبی تأمین مالی خود را با مشخص نمودن مبلغ مورد نیاز و ارسال صورت‌های مالی خود از طریق لینک ذیل به تأمین سرمایه نوین ارائه نماید. شرکت تأمین سرمایه نوین با بررسی درخواست شرکت و احراز شرایط اولیه انتشار اوراق منفعت و بعد از انعقاد قرارداد مشاوره عرضه از ابتدا تا انتهای انتشار اوراق در کنار شرکت بوده و به وی خدمات مشاوره‌ای ارائه خواهد نمود. در ضمن تأمین سرمایه نوین در کنار انجام خدمات مشاوره‌ای برخی از ارکان انتشار این اوراق از قبیل تعهدپذیره‌نویسی، بازارگردانی و عامل فروش را نیز از طریق خود و شرکت‌های زیر‌مجموعه بر عهده خواهد گرفت؛