تامین سرمایه نوین | نخستین بانک سرمایه گذاری ایران

اعضای هیات مدیره

مجتبی عزیزیان

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

سوابق تحصیلی:

 • دکتری تخصصی، مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس.
 • کارشناسی ارشد، مهندسی سیستم های اقتصادی، دانشگاه صنعتی شریف.

سوابق اجرایی:

 • مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی.
 • مدیرعامل، شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن.
 • عضو هیات مدیره، بانک مسکن.
دکتر مجتبی عزیزیان

احمد درخشنده

رئیس هیات مدیره

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد، مدیریت علوم بانکداری، موسسه عالی بانکداری ایران.

سوابق اجرایی:

 • مدیرعامل، بانک سرمایه.
 • مدیرعامل، بانک شهر.

محمدحسن ابراهیمی سروعلیا

عضو هیات مدیره موظف

سوابق تحصیلی:

 • دکتری تخصصی، مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی.
 • کارشناسی ارشد، معارف اسلامی گرایش اقتصاد مالی، دانشگاه امام صادق.

سوابق اجرایی:

 • عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار.
 • عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

غلام‌حسین احمدی

عضو هیات مدیره

سوابق تحصیلی:

 • دکتری تخصصی، مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه اصفهان.
 • کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه اصفهان.

سوابق اجرایی:

 • عضو هیات مدیره، بانک اقتصاد نوین.
 • معاون برنامه ریزی و توسعه سازمانی، بانک اقتصاد نوین.
غلامحسین احمدی

مهدی وهاب‌پور رودسری

عضو هیات مدیره

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد، مهندسی سیستم ها، دانشگاه تهران.

سوابق اجرایی:

 • عضو هیات مدیره، شرکت مدیریت سرمایه افق تابا.
 • معاون امور برنامه ریزی و مجامع، هلدینگ گروه مالی ملت.

محمد عطاران

عضو هیات مدیره

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

سوابق اجرایی:

 • مدیر حسابداری کل و بودجه، موسسه اعتباری ملل.
 • عضو هیات مدیره، شرکت رتبه بندی اعتباری برهان.

مهدی دلبری

عضو هیات مدیره

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه اصفهان.

سوابق اجرایی:

 • مدیرعامل و عضو هیات مدیره، سبدگردان دارا.
 • عضو هیات مدیره، لاستیک بارز.
مهدی دلبری
پیمایش به بالا