تامین سرمایه نوین | نخستین بانک سرمایه گذاری ایران

ادغام (Merger)

ترکیب دو شرکت با یکدیگر  به صورت افقی، عمودی، مرتبط و غیرمرتبط پس از توافق هیأت مدیره و به دنبال آن تأیید سهامداران هر یک از شرکت‌ها را ادغام می‌گویند. شرکت ادغام شده، نام و هویت خود را به عنوان یک شرکت مستقل از دست داده و به‌عنوان بخشی از شرکت جدید به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

تملیک (Acquisition)

زمانی که شرکتی درصد قابل توجهی از سهام شرکت دیگر را خریداری نماید و کنترل مدیریتی آن را به دست بگیرد تملیک رخ می‌دهد. تملیک بر خلاف ادغام منجر به تغییر نام و هویت شرکت نخواهد شد و هر دو شرکت به فعالیت مستقل خود ادامه خواهند داد. 

انواع مختلف تملیک شامل تملیک سهام و تملیک دارایی می باشد.

فرآیند اجرای ادغام و تملیک

فرآیند اجرای ادغام و تملیک

حق الزحمه مربوطه در قراردادها با توجه به مصوبه سالانه هیات مدیره و با توجه به اندازه کار در ابتدا تعیین میگردد.

پیمایش به بالا