ابزار های مدیریت ریسک

به منظور کنترل و مدیریت ریسک های موجود در سازمان ها و نهاد های مالی، متخصیص و مهندسین مالی به ابداع ابزارهای مالی مختلف پرداخته اند. این ابزار ها به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند که هریک از آنها می تواند برای کنترل مجموعه ای از ریسک ها مورد استفاده قرار گیرد: ابزارهای مشتقه ابزارهای مشتقه ابزارهایی به منظور مدیریت ریسک است که ساختار پرداخت و ارزش آن از ارزش دارایی پایه مربوطه (اوراق بهادار، نرخ بهره، ارز ، شاخص ها و ... ) نشأت می گیرد. این ابزار به دارنده آن اختیار یا تعهد خرید و یا فروش یک دارایی معین را می دهد. قیمت این ابزارها از قیمت دارایی پایه مشتق می شود نه از عرضه و تقاضای آن.

ابزارهای ریسک اعتباری یکی از انواع جدید قراداد های تاخت که هر روز بر اهمیت آن افزوده می شود، قرارداد تاخت اعتباری است. تاخت اعتباری خود یکی از نمونه های بدیع ابزار های مشتقه اعتباری است که برای پوشش ریسک اعتباری مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این قرارداد، یکی از طرفین، خریدار ریسک اعتباری و دیگری فروشنده ریسک اعتباری خواهد بود. جریان های نقدی که درجه اعتباری متفاوتی دارند، در این قرارداد مورد مبادله قرار می گیرند.

ابزارهای ریسک تجاری ریسک تجاری ناشی از تغییرات در فرآیندهای تجاری است و ابزارهای ریسک تجاری نیز جهت مدیریت و کنترل این نوع از ریسک ها ابداع و ایجاد شده اند.