Menu

در تأمین مالی مبتنی بر بدهی، شرکت با انتشار اوراق بدهی در طی یک مدت مشخص (عمر اوراق) متعهد به پرداخت سود در سررسید‌های معین و نهایتاً پرداخت اصل مبلغ انتشار در پایان عمر اوراق می‌باشد و طلبکاران شرکت (دارندگان اوراق) فقط می‌توانند اصل و سود خود را از شرکت طلب نمایند و در تصمیمات شرکت نقشی ندارند.

مزایا:
  • اصل مبلغ اوراق در سررسید قابل پرداخت است.
  • امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای پروژه‌ها و طرح‌های شرکت فراهم می‌نماید.
  • تأمین مالی از طریق انتشار این اوراق، محدودیت حجم انتشار ندارد و بسته به توان مالی شرکت می‌توان اوراق را در حجم بالا منتشر نمود.

پرسش های متداول

این ابزار از روش‌های بلندمدت تأمین مالی بوده و شرکت می‌تواند این اوراق را حداکثر تا 5 سال منتشر نماید (به‌عبارت‌دیگر اصل مبلغ تأمین مالی می‌تواند پس از 5 سال پرداخت شود)؛
مدت‌زمان فرآیند تأمین مالی از این روش 3 الی 4 ماه می‌باشد؛
هزینه‌های تأمین مالی شامل سود اسمی اوراق که عمدتاً توسط نهادهای قانونی نظیر شورای پول و اعتبار تعیین و معمولاً به صورت سه‌ماه یک‌بار پرداخت می‌شود به انضمام کارمزد هزینه‌های ارکان (شامل متعهدپذیره‌نویس، بازارگردان و ضامن) که با توافق طرفین و شرایط بازار تعیین می‌شود، می‌باشد؛
هزینه‌های انتشار اوراق مشارکت جزء هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی برای شرکت می‌باشند و هزینة بهرة آن برای بانی سپر مالیاتی ایجاد می‌کند؛
شرکت می‌تواند درخواست کتبی تأمین مالی خود را با مشخص نمودن مبلغ مورد نیاز و ارسال صورت‌های مالی خود از طریق لینک ذیل به تأمین سرمایه نوین ارائه نماید. شرکت تأمین سرمایه نوین با بررسی درخواست شرکت و احراز شرایط اولیه انتشار اوراق مشارکت و بعد از انعقاد قرارداد مشاوره عرضه از ابتدا تا انتهای انتشار اوراق در کنار شرکت بوده و به وی خدمات مشاوره‌ای ارائه خواهد نمود. در ضمن تأمین سرمایه نوین در کنار انجام خدمات مشاوره‌ای برخی از ارکان انتشار این اوراق از قبیل تعهدپذیره‌نویسی، بازارگردانی و عامل فروش را نیز از طریق خود و شرکت‌های زیر‌مجموعه بر عهده خواهد گرفت؛

پرسش های متداول

این ابزار از روش‌های بلندمدت تأمین مالی بوده و شرکت می‌تواند این اوراق را حداکثر تا 4 سال منتشر نماید (به‌عبارت‌دیگر اصل مبلغ تأمین مالی می‌تواند پس از 4 سال پرداخت شود)؛
مدت‌زمان فرآیند تأمین مالی از این روش 3 الی 4 ماه می‌باشد؛
هزینه‌های تأمین مالی شامل سود اسمی اوراق (اجاره‌بها) که عمدتاً توسط نهادهای قانونی نظیر شورای پول و اعتبار تعیین و معمولاً به صورت سه‌ماه یک‌بار پرداخت می‌شود به انضمام کارمزد هزینه‌های ارکان (شامل متعهد پذیره‌نویس، بازارگردان و ضامن) که با توافق طرفین و شرایط بازار تعیین می‌شود، می‌باشد؛
هزینه‌های انتشار اوراق اجاره جزء هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی برای شرکت می‌باشند و هزینة بهرة آن برای بانی سپر مالیاتی ایجاد می‌کند؛
شرکت می‌تواند درخواست کتبی تأمین مالی خود را با مشخص نمودن مبلغ مورد نیاز و ارسال صورت‌های مالی خود از طریق لینک ذیل به تأمین سرمایه نوین ارائه نماید. شرکت تأمین سرمایه نوین با بررسی درخواست شرکت و احراز شرایط اولیه انتشار اوراق اجاره و بعد از انعقاد قرارداد مشاوره عرضه از ابتدا تا انتهای انتشار اوراق در کنار شرکت بوده و به وی خدمات مشاوره‌ای ارائه خواهد نمود. در ضمن تأمین سرمایه نوین در کنار انجام خدمات مشاوره‌ای برخی از ارکان انتشار این اوراق از قبیل تعهدپذیره‌نویسی، بازارگردانی و عامل فروش را نیز از طریق خود و شرکت‌های زیر‌مجموعه بر عهده خواهد گرفت؛

پرسش های متداول

حداقل مبلغ تأمین مالی توسط این ابزار 100 میلیون ریال می باشد. در صورتیکه هدف از انتشار این اوراق، تأمین موجودی مواد و کالا باشد، بسته به توان مالی شرکت و نیاز سالانۀ شرکت به مواد اولیه، حداکثر مبلغ انتشار می تواند برابر مجموع مواد اولیۀ مورد نیاز سالانۀ شرکت باشد، در صورتیکه هدف از انتشار این اوراق، خرید دارایی جدید باشد، حداکثر مبلغ انتشار می تواند برابر ارزش روز دارایی مورد نظر باشد.
بله، هزینه های انتشار اوراق و هزینه های سود اوراق برای بانی سپر مالیاتی ایجاد می کند.
خیر، منابع حاصل از انتشار مستقیماً به شرکت تزریق نمی شود و منابع مذکور جهت خرید مواد و کالا به فروشندۀ کالا و یا جهت خرید دارایی جدید به فروشنده دارایی داده می شود.
سود اسمی اوراق بر اساس عرف بازار به صورت سه ماه یکبار می باشد و امکان تغییر مواعد پرداخت سود وجود دارد.
مدت زمان فرآیند تأمین مالی با این روش 3 الی 4 ماه می باشد.
هزینه‌های تأمین مالی شامل سود اسمی اوراق که عمدتاً توسط نهادهای قانونی نظیر شورای پول و اعتبار تعیین و به صورت سه ماهه پرداخت می شود به انضمام کارمزد هزینه های ارکان می باشد.
شرکت می تواند درخواست کتبی تأمین مالی خود را با مشخص نمودن مبلغ انتشار و ارسال صورت های مالی خود از طریق لینک ذیل به تأمین سرمایه نوین ارائه نماید. شرکت تأمین سرمایه نوین با بررسی درخواست شرکت و احراز شرایط اولیۀ انتشار اوراق مرابحه و بعد از انعقاد قرارداد مشاورۀ عرضه از ابتدا تا انتهای انتشار اوراق در کنار شرکت بوده و به وی خدمات مشاوره ای ارائه خواهد نمود. در ضمن تأمین سرمایه نوین در کنار انجام خدمات مشاوره ای، برخی از ارکان انتشار این اوراق از قبیل تعهد پذیره نویسی، بازارگردانی و عاملیت فروش را از طریق خود و شرکت های زیرمجموعه بر عهده خواهد گرفت.

پرسش های متداول

بانی با داشتن ضمانت نامه بانکی یا ورقه بهادار نقدشونده به عنوان وثیقه، اصل و سود اوراق را تعهد می نماید.
حداقل مبلغ تأمین مالی توسط این ابزار 100 میلیون ریال می باشد. بسته به توان مالی بانی و میزان فروش دارایی پایه بانی در بورس کالا و توان تحویل محصول توسط آن، اوراق مذکور می تواند در حجم بالا منتشر شود.
بله، هزینه های انتشار اوراق و هزینه های سود اوراق برای بانی سپر مالیاتی ایجاد می کند.
در طول دوره هیچ گونه پرداخت سودی صورت نمی گیرد و سود اوراق به همراه اصل مبلغ در پایان عمر اوراق پرداخت می-گردد.
مدت زمان فرآیند تأمین مالی با این روش 3 الی 4 ماه می باشد.
شرکت می تواند درخواست کتبی تأمین مالی خود را با مشخص نمودن مبلغ انتشار و ارسال صورت های مالی خود از طریق لینک ذیل به تأمین سرمایه نوین ارائه نماید. شرکت تأمین سرمایه نوین با بررسی درخواست شرکت و احراز شرایط اولیۀ انتشار اوراق سلف استاندارد موازی و بعد از انعقاد قرارداد مشاورۀ عرضه از ابتدا تا انتهای انتشار اوراق در کنار شرکت بوده و به وی خدمات مشاوره ای ارائه خواهد نمود. در ضمن تأمین سرمایه نوین در کنار انجام خدمات مشاوره ای، برخی از ارکان انتشار این اوراق از قبیل تعهد پذیره نویسی، بازارگردانی و عاملیت فروش را از طریق خود و شرکت های زیرمجموعه بر عهده خواهد گرفت.

پرسش های متداول

حداقل مبلغ تأمین مالی توسط این ابزار 100 میلیون ریال می باشد. بسته به توان مالی شرکت و هزینه‌های ساخت دارایی موضوع قرارداد استصناع، می‌تواند در حجم بالا منتشر شود.
بله، هزینه‌های انتشار اوراق و هزینه‌های سود اوراق برای بانی سپر مالیاتی ایجاد می‌کند.
معمولاً به‌صورت ماهانه یا سه ماه یک‌بار است و نمی تواند بسته به شرایط متقاضی تأمین مالی تغییر نماید.
به عهده سازنده که سازنده می‌تواند بانی یا پیمانکار باشد.
مدت زمان فرآیند تأمین مالی با این روش 3 الی 4 ماه می باشد.
هزینه‌های تأمین مالی شامل سود اسمی اوراق که عمدتاً توسط نهادهای قانونی نظیر شورای پول و اعتبار تعیین می شود و به صورت سه ماه یکبار پرداخت می شود. علاوه بر سود اسمی اوراق، کارمزد ارکان نیز جزء هزینه های مالی انتشار می باشد که با توافق شرکت و ارکان و شرایط بازار تعیین می شود.
شرکت می تواند درخواست کتبی تأمین مالی خود را با مشخص نمودن مبلغ انتشار و ارسال صورت های مالی خود از طریق لینک ذیل به تأمین سرمایه نوین ارائه نماید. شرکت تأمین سرمایه نوین با بررسی درخواست شرکت و احراز شرایط اولیۀ انتشار اوراق استصناع و بعد از انعقاد قرارداد مشاورۀ عرضه از ابتدا تا انتهای انتشار اوراق در کنار شرکت بوده و به وی خدمات مشاوره ای ارائه خواهد نمود. در ضمن تأمین سرمایه نوین در کنار انجام خدمات مشاوره ای، برخی از ارکان انتشار این اوراق از قبیل تعهد پذیره-نویسی، بازارگردانی و عاملیت فروش را از طریق خود و شرکت های زیرمجموعه بر عهده خواهد گرفت.