گروه تأمین سرمایه نوین با محور قراردادن چهار ارزش اساسی نوآوری، وفاداری، یکتایی و نتیجه گرایی (نوین) و با التزام به تحقق اعتماد، صداقت، امانتداری و حفظ ارتباط بلندمدت با مشتریان، به ثمر رسیدن اهداف خود را دنبال نموده و ماموریت دارد از طریق تامین مالی، سرمایه گذاری، شناسایی و جذب فرصتهای جدید و مدیریت ریسک مشتریان به صورت متمایز و متمرکز، موجبات رشد و افزایش ثروت مشتریان و سهامداران خود را فراهم و توسعه مالی کشور را تسهیل نماید.