مشاورۀ فروش (جذب سرمایه) شرکت و پروژه


خدمات مشاورۀ فروش شامل مجموعۀ خدمات به شرکت های فروشنده (Sell-side) ایده، پروژه و کسب و-کار در قالب موارد زیر به مشتریان عرضه می شود:
ارزیابی اولیۀ فروش
ارزشیابی
بازاریابی فروش
ارزیابی پیشنهادهای خرید
بررسی جزئیات طرح (ریزکاوی- Due Diligence)
انعقاد قرارداد معامله

1. ارزیابی اولیۀ فروش

درگام نخست، در تعامل با مشتری به ارزیابی اولیۀ مالی، عملیاتی و حقوقی طرح موردنظر وی برای فروش پرداخته می شود تا بدین وسیله آمادگی لازم جهت معرفی به خریداران فراهم گردد. در تکمیل این ارزیابی، تأمین سرمایه با بهره مندی از شبکۀ گستردۀ خود، مذاکرات غیررسمی را با شبکۀ خریداران ترتیب می دهد که به مظنه ای از بازار فروش طرح موردنظر دست یابد. به این ترتیب، احتمال فروش یا جذب سرمایه برای طرح در کوتاه ترین زمان ممکن ارزیابی می شود و در صورت برخورداری از پتانسیل لازم طرح، مرحلۀ دوم فرایند مشاورۀ فروش به مشتری ارائه می گردد.

2. ارزشیابی

در این بخش، طرح موردنظر مشتری با روش های مناسب ارزشیابی می شود تا مبنایی منطقی در مذاکره با خریداران در هنگام بازاریابی فروش حاصل گردد.

3. بازاریابی فروش

در بازاریابی فروش، مذاکره رسمی با خریداران بالقوه با اتخاذ استراتژی مناسب، آغاز می شود. بی تردید شبکۀ ارتباطی ما دسترسی به این خریداران را آسان و زمان بازاریابی را کاهش می دهد. پس از تعیین خریداران، اقدامات لازم جهت عدم افشای اطلاعات طرح شما ترتیب داده می شود و از محرمانه ماندن اطلاعات اطمینان خاطر حاصل می گردد.

4. ارزیابی پیشنهادهای خرید

پس از شناسایی و مذاکره با خریداران، قیمت اولیۀ پیشنهادی ایشان و شرایط پرداخت آن اخذ و به دقت بررسی می گردد. در پایان این بررسی ها، خریداران برتر جهت پیشبرد فرایند مشاورۀ فروش انتخاب می شوند.

5. ریزکاوی

به جرأت می توان گفت بررسی جزئیات طرح (ریزکاوی- Due Diligence)، مهم ترین و مؤثرترین اقدام در فروش موفق طرح می باشد. در این بخش، تأمین سرمایل نوین با بهره مندی از تخصص و تجربۀ خود می کوشد به نحو احسن جزئیات طرح مشتریان و چشم انداز آن را با چنان دقت و دانشی در اختیار خریدار منتخب قرار دهد که موجب حداکثر منافع برای هر دو طرف معامله گردد.

6. انعقاد قرارداد معامله

پس از طی مراحل تشریح شده، قرارداد معاملۀ فروش طرح با لحاظ حقوق و خواسته های هر دو طرف در تعامل با تأمین سرمایه تنظیم و منعقد می گردد.