یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامدارن اتخاذ می نمایند، تصمیمات مربوط به تامین مالی می باشد. این نوع تصمیم گیری ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن می باشد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده، منابع داخلی شامل جریان های نقدی حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش دارایی ها و منابع خارجی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام می باشد. بنگاه ها می توانند منابع خود را از طریق انتشار سهام، افزایش سرمایه، انتشار اوراق مشارکت ، گواهی سپرده و ... تأمین کنند.

 

تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی

در خصوص عرضه عمومی اوراق بهادار مختلف و یا نهادهای تامین مالی، دو خدمت اساسی پس از ارائه مشاوره عرضه ورقه بهادار به مشتریان از سوی تامین سرمایه نوین ارائه میشود. تعهد پذیره نویسی براساس بند 29 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، تعهد پذیره نویسی عبارت است از تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسد. به بیان دیگر ، در صورتی که ناشر از شرکت تأمین سرمایه درخواست عرضه اوراق به صورت تعهد پذیره نویسی را نماید، اطمینان می یابد که پس از مدت مشخصی تمامی اوراق بهادار وی به فروش می رسد. بازارگردانی بازارگردان نهادی است که در روان نمودن بازار ثانویه اوراق بهادار نقش دارد و زمانی که بازار اوراق بهادار با کسادی رو به رو گردد، این نهاد با خرید و فروش اوراق به تسهیل نقدشوندگی بازار کمک می کند. بازارگردان موظف است تا در مواقعی که دارنده اوراق به نقدینگی نیاز دارد و خواهان فروش اوراق خویش در بازار ثانویه است اما به دلیل رکود بازار خریدار مناسبی برای اوراق نمی یابد، اوراق را از دارنده خریداری نماید. بازار گردان به تبادل اوراق اشتغال دارد. از یک سو اوراق را خریداری و از سوی دیگر به فروش آن ها مبادرت می ورزد. از این رو به لحاظ قانونی بازارگردان مانند هر خریدار دیگر اوراق عمل می نماید و تفاوت این نهاد با خریدار عادی اوراق در این است که بازارگردان موظف به خرید اوراق در وضع کسادی بازار اوراق بهادار است.